REGULAMIN MKS

800 LAT OPOLA_logo                                                                                                                                     MKS LOGO małe

REGULAMIN  ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH KLUBU SPORTOWEGO 

MKS  „MOSiR”  OPOLE


ZASADY OGÓLNE.

Klub Sportowy MKS MOSiR Opole, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ MOSIR” OPOLE  działa zgodnie z ustawą o sporcie , statutem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Opolu oraz niniejszym regulaminem.

CELE I ZADANIA SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ MKS „MOSiR” OPOLE.

 1. KLUB POWSTAŁ DLA ZDROWIA DZIECI i MŁODZIEŻY , ROZWOJU OPOLSKIEJ PIŁKI ORAZ SŁUŻY UPOWSZECHNIANIU SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOLA.
 2. ZADANIEM KLUBU JEST WYCHOWANIE PRZEZ SPORT JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY MŁODYCH LUDZI ZARÓWNO DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW , ZGODNIE Z ZASADAMI DYDAKTYKI, ETYKI I ZASAD FAIR PLAY.
 3. ZADANIEM KLUBU JEST WYSZKOLENIE JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY MŁODYCH SPORTOWCÓW MOGĄCYCH W PRZYSZŁOŚCI ZASILIĆ DRUŻYNY SENIORSKIE WSZYSTKICH KLUBÓW MIASTA OPOLA.
 4. ZADANIEM KLUBU JEST OPTYMALIZACJA ROZWOJU ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH I UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNO – TAKTYCZNYCH MŁODYCH GRACZY POPRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ ZAJĘĆ TRENINGOWYCH.
 5. ZADANIEM KLUBU JEST SELEKCJA ORAZ STWORZENIE WARUNKÓW DO WYCZYNOWEGO UPRAWIANIA PIŁKI NOŻNEJ DLA JEDNOSTEK SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH.
 6. ZADANIEM KLUBU JEST POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW Z TERENU DZIAŁALNOŚCI KLUBU, SZCZEGÓLNIE   MIASTA OPOLA.

 

                                              WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU

 

 1. ZDANIE TESTÓW SPRAWNOŚCI PIŁKARSKIEJ PRZYGOTOWANYCH PRZEZ TRENERÓW .
 2. WYPEŁNIENIE DEKLARACJI ZAWODNIKA, WYRAŻENIE ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ POSIADANIE ZAŚWIADCZENIA OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO TRENOWANIA PIŁKI NOŻNEJ.
 3. KLUB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIEODPŁATNEGO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ZAWODNIKA DO CELÓW MARKETINGOWYCH I INFORMACYJNYCH, POD WARUNKIEM, ŻE WIZERUNEK ZOSTAŁ UTRWALONY W ZWIĄZKU Z ZAJĘCIAMI W KLUBIE. KLUB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UMIESZCZENIA INFORMACJI O ZAWODNIKU ORAZ JEGO OSIĄGNIĘCIACH PIŁKARSKICH ZDOBYTYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ PROWADZONĄ PRZEZ KLUB W INTERNECIE, ARTYKUŁACH PRASOWYCH, FOLDERACH KLUBU.

                              ORGANIZACJA ZAJĘĆ TRENINGOWYCH

 1.  TRENINGI ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH, PODZIELONYCH POD WZGLĘDEM WIEKU ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PIŁKARSKICH. KAŻDY ZAWODNIK JEST SZKOLONY  Z  UWZGLĘDNIENIEM  WŁASNYCH INDYWIDUALNYCH POTRZEB.
 2. ZAWODNIK PODDAWANY JEST OKRESOWYM BADANIOM STANU ZDROWIA I TESTOM UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE KLASYFIKUJĄ GO DO KOLEJNYCH ETAPÓW SZKOLENIA, W ODPOWIEDNICH GRUPACH  TRENINGOWYCH ALBO DO DEFINITYWNEGO ZAKOŃCZENIA Z NIM WSPÓŁPRACY.
 3. ZAJĘCIA TRENINGOWE ORGANIZOWANE SA NA OBIEKTACH WSKAZANYCH PRZEZ KLUB.

OBOWIĄZKI  ZAWODNIKA

 1. KAŻDY  ZAWODNIK  POWINIEN  SIĘ  IDENTYFIKOWAĆ  Z  KLUBEM  MKS MOSIR OPOLE. DBAĆ  O JEGO  DOBRY WIZERUNEK  PODCZAS  TRENINGÓW,  ZAWODÓW SPORTOWYCH, JAK RÓWNIEŻ  W  ŻYCIU CODZIENNYM.
 2. ZAWODNIK POWINIEN  ODNOSIĆ SIĘ  Z  SZACUNKIEM  DO  KOLEGÓW  Z  KLUBU, TRENERÓW, PRACOWNIKÓW  KLUBU,  KIBICÓW  ORAZ  SĘDZIÓW, A  TAKŻE PRZESTRZEGAĆ  ZASADY  FAIR PLAY  ORAZ  DOBREGO  WYCHOWANIA.
 3. ZAWODNIK POWINIEN UZYSKIWAĆ  JAK  NAJLEPSZE WYNIKI  W  NAUCE  Z  WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW, A TAKŻE  Z  ZACHOWANIA.  W PRZYPADKU UZYSKIWANIA PRZEZ  DANEGO  ZAWODNIKA SŁABYCH  WYNIKÓW      W  NAUCE  LUB  BRAKU  PROMOCJI DO  NASTĘPNEJ  KLASY  TRENER  W  POROZUMIENIU  Z  RODZICAMI  MOŻE:  NIE POWOŁYWAĆ   ZAWODNIKA  NA  MECZE  MISTRZOWSKIE  I  TURNIEJE,  SKREŚLIĆ  Z  LISTY UCZESTNIKÓW  OBOZU, PODJĄĆ  DECYZJĘ  O  CZASOWYM  ZAWIESZENIU  ZAWODNIKA W  ZAJĘCIACH  SPORTOWYCH,  AŻ  DO  MOMENTU POPRAWIENIA OCEN SZKOLNYCH. W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH BRAK POSTĘPÓW W NAUCE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM.
 4. NA KONIEC KAŻDEGO PÓŁROCZA ZAWODNIK LUB RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI MAJĄ OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ TRENERA Z OCENAMI SZKOLNYMI  PRZEDSTAWIAJĄC WYPEŁNIONY FORMULARZ Z OCENAMI SZKOLNYMI LUB KSERO ŚWIADECTWA SZKOLNEGO.
 5. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO SYSTEMATYCZNEGO I AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TRENINGOWYCH, ZAWODACH SPORTOWYCH I ZGRUPOWANIACH SZKOLENIOWYCH, DO KTÓRYCH ZOSTAŁ WYZNACZONY PRZEZ TRENERA, KIEROWNICTWO SEKCJI LUB WŁADZE KLUBU.
 6. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO  PRZYCHODZENIA NA ZAJĘCIA TRENINGOWE 20 MIN. PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM.
 7. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO POINFORMOWANIA TRENERA LUB KIEROWNIKA O SWOJEJ NIEOBECNOŚCI NA TRENINGACH ORAZ ZAWODACH NA KTÓRE ZOSTAŁ WYZNACZONY ( W PRZYPADKU ZAWODÓW NAJPÓŹNIEJ DO 24 H PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM, ORAZ PISEMNE USPRAWIEDLIWIENIE TEJ NIEOBECNOŚCI NA PIERWSZYM TRENINGU PO ZAWODACH NA KTÓRYM ZAWODNIK SIĘ STAWI).
 8. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO DBAŁOŚCI O POWIERZONY SPRZĘT SPORTOWY.
 9. ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO PROWADZENIA HIGIENICZNEGO I SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA. TROSKI O STAN SWOJEGO ZDROWIA PO PRZEZ ODBYWANIE OKRESOWYCH BADAŃ LEKARSKICH.
 10. ZAWODNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO POSIADANIA NIEZBĘDNEGO, ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU TRENINGOWEGO ORAZ REPREZENTACYJNEGO ZATWIERDZONEGO PRZEZ ZARZĄD KLUBU.
 11. ZAWODNIK POWOŁANY NA ZAWODY SPORTOWE POJAWIA SIĘ UBRANY W SPRZĘT REPREZENTACYJNY ALBO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TRENERA.PODCZAS ZAJĘĆ TRENINGOWYCH WSZYSCY ĆWICZĄ W JEDNAKOWYM SPRZĘCIE, PRZYJĘTYM PRZEZ ZARZĄD KLUBU.
 12. ZAWODNIK MA OBOWIĄZEK POSIADAĆ NA ZAJĘCIACH OCHRANIACZE I BIDON Z WODĄ.
 13. ZAWODNIK MA KATEGORYCZNY ZAKAZ TRENOWANIA, GRANIA, UDZIAŁU W TESTACH, MECZACH KONTROLNYCH W INNYM KLUBIE PIŁKARSKIM. WSZELKA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA (KADRY POLSKI, KADRY MZPN, ZAWODY SZKOLNE, ZAJĘCIA SPORTOWE POZALEKCYJNE, OBOZY SPORTOWE) POWINNA BYĆ KONSULTOWANA Z TRENEREM PROWADZĄCYM I KIEROWNICTWEM KLUBU.
 14. ZAWODNIK DO KAŻDYCH ZAJĘĆ MA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY SPRZĘT TRENINGOWY, A PO KAŻDYM TRENINGU I ZAWODACH (JEŻELI WARUNKI POZWOLĄ) BIERZE PRYSZNIC. ZAWODNIK DBA O SWOJE ZDROWIE, PRZESTRZEGA ZALECEŃ TRENERA ODNOŚNIE ZASAD ODŻYWIANIA ORAZ REGULARNIE UCZESTNICZY W USTALONYCH BADANIACH I TESTACH.
 15. ZAWODNIK NA KONIEC KAŻDEJ RUNDY PODLEGA OCENIE ZARÓWNO POD WZGLĘDEM POSTĘPÓW SZKOLENIA, AKTUALNYCH PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH, A TAKŻE ZACHOWANIA I DBANIA O DOBRE IMIĘ MKS MOSIR OPOLE. NA PODSTAWIE TEJ OCENY ZARZĄD KLUBU LUB WYZNACZONY TRENER MOGĄ PODJĄĆ DECYZJĘ O PRZYDZIALE DO OKREŚLONEGO ZESPOŁU, CZASOWYM LUB DEFINITYWNYM ZAKOŃCZENIU WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM ORAZ JEGO RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI. ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB GODNE REPREZENTOWANIE KLUBU KIEROWNICTWO LUB TRENER PROWADZĄCY MOGĄ NAGRODZIĆ: WYRÓŻNIENIEM ZAWODNIKA PRZED GRUPĄ ZAWODNIKÓW I KIBICÓW, DYPLOMEM, WYSŁANIEM LISTU POCHWALNEGO, DO RODZICÓW LUB SZKOŁY.
 16. ZAWODNICY MIEJSKIEGO  KLUBU  SPORTOWEGO  „ MOSIR” OPOLE  MAJĄ BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:  PALENIA PAPIEROSÓW, PICIA ALKOHOLU, UŻYWANIA JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
 17. W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE ZAWODNIK JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU BĄDŹ JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA ZAWODNIKA NA PALENIU PAPIEROSÓW ZAWODNIK ZOSTAJE ZAWIESZONY NA OKRES 3 MIESIĘCY. JEŻELI TEN FAKT ZOSTAJE STWIERDZONY PONOWNIE ZAWODNIK ZOSTAJE SKREŚLONY Z LISTY CZŁONKÓW KLUBU.
 18. ZAWODNIK, KTÓRY CHCE ZMIENIĆ BARWY KLUBOWE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA PISEMNEGO WNIOSKU DO KIEROWNICTWA  KLUBU ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PZPN .

ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH

 

 1. TRANSFERY ZAWODNIKÓW DO KLUBÓW MIASTA OPOLA DOKONYWANE SĄ NA ZASADACH ZAWARTEGO POROZUMIENIA O  WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SZKOLENIA MŁODYCH PIŁKARZY Z DN. 13.05.2012 r.
 2. TRANSFERY ZAWODNIKÓW DO KLUBÓW WOJEWÓDZTWA  OPOLSKIEGO NA ZASADACH POROZUMIENIA KLUBÓW.
 3. TRANSFERY ZAWODNIKÓW DO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PZPN.
 4. WYPOŻYCZENIA ZAWODNIKÓW DO KLUBÓW Z POZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ TABELĄ DOTYCZĄCĄ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA KAŻDY ROK WYPOŻYCZENIA ZAWODNIKÓW MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO MOSIR OPOLE DO  KLUBÓW, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI POROZUMIENIA „ WSPÓŁPRACY SZKOLENIA MŁODYCH PIŁKARZY”  Z DNIA 05.07.2013 r. ORAZ  KLUBÓW Z POZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO:

 

 

Wiek

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

Kategoria 4

9 lat i 1 dzień do 12 lat

200

200

200

200

12 lat i 1 dzień do 15 lat

500

500

500

500

15 lat i 1 dzień do 18 lat

800

600

600

600

18 lat i 1 dzień do 23 lat

1000

800

800

800

 

Ustala się następujący podział na kategorie Klubów:

 

 • · klub Ekstraklasy –kategoria 1
 • · klub I i II ligi –kategoria 2
 • · klub III i IV ligi –kategoria 3
 • · kluby pozostałych klas rozgrywkowych

 

KIEROWNIK KLUBU

KIEROWNIK KLUBU JEST OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ORGANIZACJĘ I KOORDYNACJĘ DZIAŁAŃ  WSZYSTKICH ZESPOŁÓW MKS MOSiR OPOLE ORAZ PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE KLUBU.

TRENERZY

 1. TRENER JEST OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA KOORDYNACJĘ DZIAŁANIA CAŁEGO ZESPOŁU JAK RÓWNIEŻ ZA JEGO PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE NA BOISKU ORAZ POZA NIM.
 1. TRENER UPOWAŻNIONY JEST DO NAŁOŻENIA SANKCJI NA ZAWODNIKA. OD DECYZJI TRENERA PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE DO KIEROWNICTWA KLUBU, KTÓRY  PODEJMUJE OSTATECZNĄ DECYZJĘ.

 

RODZICE

 1. SZATNIA JEST MIEJSCEM PRZYGOTOWANIA ZAWODNIKA DO AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ. ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA DO SZATNI RODZICOM I OPIEKUNOM, ZA WYJĄTKIEM OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ TRENERA.
 1. PODCZAS MECZÓW RODZICE (OPIEKUNOWIE, CZŁONKOWIE RODZIN) ZAWODNIKÓW PRZEBYWAJĄ NA TRYBUNACH OBIEKTU SPORTOWEGO LUB W INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSCACH. ZA ZGODĄ TRENERA, RODZICE MOGĄ OBSERWOWAĆ TRENINGI Z TRYBUN LUB INNEGO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ TRENERA.
 1. UDZIELANIE INSTRUKCJI ZAWODNIKOM JEST ELEMENTEM SZKOLENIA I NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW TRENERA. ZABRANIA SIĘ RODZICOM (OPIEKUNOM, CZŁONKOM RODZIN) INGEROWANIA W ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW I PODEJMOWANE PRZEZ NICH DECYZJE. NIEDOPUSZCZALNE JEST INGEROWANIE W DECYZJE PODJĘTE PRZEZ TRENERA NA BOISKU. OSOBOM NARUSZAJĄCYM TEN ZAKAZ ZABRANIA SIĘ OBSERWOWANIA TRENINGÓW ORAZ MECZY KONTROLNYCH GRUP MŁODZIEŻOWYCH. UPORCZYWE NARUSZANIE TYCH ZAKAZÓW MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO WYKLUCZENIA ZAWODNIKA Z DANEJ GRUPY SZKOLENIOWEJ LUB DEFINITYWNEGO ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM.
 1. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI ZAWODNIKÓW ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN ZOBOWIĄZANI SĄ DO GODNEGO REPREZENTOWANIA KLUBU W CZASIE TRENINGÓW ORAZ DO KULTURALNEGO ZACHOWANIA W STOSUNKU DO INNYCH DZIECI, ICH RODZICÓW, KIBICÓW DRUŻYN PRZECIWNYCH, A TAKŻE SĘDZIÓW.
 1. NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ORAZ NA KAŻDYM INNYM OBIEKCIE, NA KTÓRYM PRZEBYWAJĄ ZAWODNICY POD OPIEKĄ TRENERA PROWADZĄCEGO OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU, PALENIA PAPIEROSÓW ORAZ SPOŻYWANIA WSZELKICH UŻYWEK.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W PRZYPADKU CZASOWEGO LUB DEFINITYWNEGO ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM I JEGO RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI, ZAWODNIK TEN JEST ZOBOWIĄZANY DO UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI FINANSOWYCH ORAZ ZWROTU WSZELKIEGO WYPOŻYCZONEGO DO TRENINGU SPRZĘTU (NP. PIŁKI, STRÓJ TRENINGOWY, DRES) LUB WYDANYCH MU DOKUMENTÓW. NARUSZENIE TEGO OBOWIĄZKU STANOWI PODSTAWĘ DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ FINANSOWYCH LUB NIE WYDANIA ZGODY NA TRANSFER DO INNEGO KLUBU
 2. POWYŻSZE PUNKTY REGULAMINU SĄ NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM SZKOLENIA I BUDOWANIA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY ZAWODNIKA. ICH NARUSZENIE JEST PODSTAWĄ DO PRZEPROWADZENIA ROZMOWY DYSCYPLINUJĄCEJ, CZASOWEGO ZAWIESZENIA, A W RAZIE UPORCZYWEGO ŁAMANIA DO ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY Z ZAWODNIKIEM.
 3. WSZELKIE SPRAWY SPORNE ROZPATRYWANE SĄ PRZEZ KIEROWNICTWO KLUBU INDYWIDUALNIE. KIEROWNICTWO KLUBU ZASTRZEGA SOBIE AUTONOMIE W PODEJMOWANIU DECYZJI W STOSUNKU DO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.